Značaj Plana upravljanja otpadom

Upravljanje otpadom

Značaj Plana upravljanja otpadom ogleda se u tome što se njime omogućava uvid u situaciju u upravljanju otpadom u preduzeću. Takođe on omogućava da se definišu optimalni sistemi za upravljanje otpadom.

Plan upravljanja otpadom se zasniva na trenutnom poslovanju preduzeća i predstavlja osnovni dokument kojim se određuju srednjoročni ciljevi i obezbeđuju uslovi za racionalno upravljanje svim vrstama otpada koje se nalaze u preduzeću.

Takođe, ovim dokumentom se klasifikuju sve vrste otpada (opasan otpad, neopasan otpad i inertan otpad) koje nastaju u preduzeću, utvrđuju se uslovi za postupanje otpadom (način sakupljanja, prevoza i konačnog odlaganja), mere za smanjenje proizvodnje otpada i mere zaštite od požara kako bi se obezbedio najmanji rizik od ugrožavanja života i zdravlja ljudi i zaštitu životne sredine.

Cilj svakog plana upravljanja otpadom je uspostavljanje integrisanog i održivog sistema upravljanja otpadom kako bi se ostvarilo: uspostavljanje efikasnog sistema za upravljanje otpadom; utvrdile vrste, količine i tokovi otpada; usaglasilo poslovanje sa zakonodavstvom; smanjile količine otpada; uključivanje i podizanje svesti svih zaposlenih; kao i mnogi drugi.

Plan upravljanja otpadom mora biti precizan i lako razumljiv, jer je prvenstveno namenjen zaposlenima i ugovornim stranama u oblasti upravljanja otpadom. Uključivanjem svih zaposlenih u sprovođenje plana upravljanja otpadom omogućuje se neprestano unapređivanje i pronalaženje efikasnijih i funkcionalnijih rešenja kako bi se postigli što bolji rezultati u preduzeću.

Svako preduzeće odnosno proizvođač otpada dužan je da sačini Plan upravljanja otpadom, koji se ažurira svake 3 (tri) godine, i organizuje njegovo sprovođenje, ukoliko godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada (otpadna ulja, električni i elektronski otpad, otpadne hemikalije…). Takođe, proizvođač je dužan da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i da dostavlja godišnji izveštaj o otpadu Agenciji za zaštitu životne sredine koji sadrži podatke iz Plana upravljanja otpadom (vrsta, količina, poreklo, karakterizacija i klasifikacija, sastav, skladištenje, transport, tretman i odlaganje nastalog otpada).