UPRAVLJANJE OTPADOM

Upravljanje otpadom

Konsalting iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom

Nudimo konsultantske usluge i asistiramo pri ispunjavanju zakonskih obaveza pri uspostavljanju efikasnog Sistema upravljanja otpadom u skladu sa Vašim potrebama.

Svaki proizvođač otpada treba da izvrši identifikaciju količina i tokova otpada, izradi Plan upravljanja otpadom, obezbedi primenu načela hijerarhije upravljanja otpadom, a u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Vršimo:

 • Izradu Plana upravljanja otpadom po Vašoj meri,
 • Poverene poslove odgovornog lica za upravljanje otpadom,
 • Uspostavljanje evidencije DEO,
 • Izradu godišnjih izveštaja o otpadu, izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada,
 • Identifikaciju količina i tokova generisanja otpada,
 • Pomoć pri odabiru operatera za upravljanje otpadom,
 • Edukaciju zaposlenih,
 • Osmišljavanje i implementacije oglasa, tendera i takmičenja za usluge iz oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine,
 • Pripremu dokumentacije i implementaciju procedura za dobijanje i/ili izmenu ekoloških dozvola, procenu uticaja i sličnih saglasnosti,
 • Obavljanje tržišnih procena iz oblasti upravljanja otpadom,
 • Izrada master plana, biznis plana i budžeta za projekte iz oblasti upravljanja opadom,

PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM

Proizvođač otpada dužan je da sačini Plan upravljanja otpadom i organizuje njegovo sprovođenje, ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada (otpadna ulja, električni i elektronski otpad, otpadne hemikalije…)

Usluga izrade Plana upravljanja otpadom podrazumeva:

 • Izradu Plana upravljanja otpadom u skladu sa članom 15. Zakona o upravljanju otpadom
 • Predlog organizacije sprovođenja Plana i njegovo ažuriranje
 • Pomoć pri klasifikaciji i razvrstavanju otpada
 • Izrada primera dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja u skladu sa Pravilnikom
 • Usklađivanje poverenog segmenta poslovanja sa procedurama standarda kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu i ostalim
 • Obuku zaposlenih za upravljanje otpadom
 • Konsultacije u izboru dobavljača usluga u segmentu upravljanja otpadom
 • Izrada procedure za praćenje tokova otpada sa primerima dokumenata
 • Predlog mera za smanjenje nastajanja i bolje iskorišćenje otpada
 • Prisustvo konsultanta pri inspekcijskom nadzoru.

U Zakonu o upravljanju otpadom navodi se i da će se kazniti novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara za privredni prestup privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice, ako obavlja poslove bez plana upravljanja otpadom ili ne vrši njegovo ažuriranje u propisanom roku.


POSLOVI ODGOVORNOG LICA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Poverena usluga obavljanja poslova odgovornog lica za upravljanje otpadom obuhvata:

 • Kontrola svih propisanih i dogovorenih poslova u vezi sa upravljanjem otpadom
 • Kontrola izrade i izrada propisane dokumentacije i ažurno vođenje i izveštavanje
 • Praćenje tokova otpada i obezbedjenje zakonitog postupanja
 • Usklađivanje aktivnosti vezanih za upravljanje otpadom sa segmentom bezbednosti i zdravlja na radu
 • Konsalting u izradi i izrada planskih dokumenata u skladu sa zakonima i i propisima koji regulišu ovu oblast
 • Prisustvo konsultanta i konsultacije po zahtevu klijenta
 • Prisustvo prilikom inspekcijskog nadzora po zahtevu
 • Zbrinjavanje otpadnih materijala

U Zakonu o upravljanju otpadom navodi se i da će se kazniti novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara za privredni prestup privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice, ako:

 • skladišti otpad na mestima koja nisu tehnički opremljena za privremeno čuvanje otpada na lokaciji proizvođača ili vlasnika otpada, u centrima za sakupljanje, transfer stanicama i drugim lokacijama ili po isteku propisanog roka za privremeno skladištenje,
 • prilikom sakupljanja, razvrstavanja, skladištenja, transporta, ponovnog iskorišćenja i odlaganja opasan otpad ne upakuje i obeleži na odgovarajući način
 • meša različite kategorije opasnog otpada, osim u slučaju kada je to dozvoljeno, odlaže opasan otpad bez prethodnog tretmana ili vrši razblaživanje opasnog otpada radi njegovog ispuštanja u životnu sredinu.

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice, ako:

 • ne klasifikuje otpad na propisan način, odnosno ne izvrši ispitivanje otpada, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom
 • ne izvrši preuzimanje sopstvenih proizvoda koji posle upotrebe postaju opasan otpad, bez naknade troškova, odnosno ako tu obavezu ne prenese na drugo pravno lice (član 25. st. 2. i 3 Zakona o upravljanju otpadom);
 • sakupljanje i transport otpada ne vrši u skladu sa članom 35. Zakona o upravljanju otpadom;
 • ne poseduje Dokumente o kretanju otpada;
 • ne vodi, dostavlja i čuva odgovarajuće podatke i izveštaje prema članu 75. st. 1, 2. i 4 Zakona o upravljanju otpadom;
 • ne vodi i ne čuva dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda, odnosno ne dostavlja izveštaj Agenciji prema članu 79. stav 5 Zakona o upravljanju otpadom;