Proizvodi koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada – PTP2 godišnji izveštaj

posebni tokovi otpada

Približava se krajnji rok za predaju Godišnjeg izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Ovaj izveštaj dostavlja se Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu. Obavezu podnošenja ovog izveštaja, kao i plaćanje naknade za posebne tokove otpada, imaju sva privredna društva i preduzetnici koji proizvode ili uvoze proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2010, 86/2011, 15/2012 , 41/2013 dr. pravilnik i 3/2014), predviđeno je da proizvođači i uvoznici sami vode dnevne evidencije o proizvodnji ili uvozu navedenih proizvoda i da na iste obračunavaju propisanu taksu koju će plaćati kvartalno.

Dnevna evidencija o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada može se voditi u elektronskom ili pisanom obliku, dok se godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine direktnim unošenjem podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja, kao i na odštampanom Obrascu 2. iz informacionog sistema, u papirnoj formi.

Na osnovu evidencije o proizvodnji ili uvozu navedenih proizvoda, vrši se obračun i visina naknade koju obveznici treba da plate. Ova naknada se obračunava samo kada se roba prvi put stavlja u promet i podeljena je u 10 platnih razreda po vrsti proizvoda.

Važno je napomenuti da ne potpadaju svi proizvodi pod ovu uredbu. Proizvodi za koje se vodi evidencija i izrađuje godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada, prema pomenutoj Uredbi su:

  1. Gume od motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motocikala i dr.), poljoprivrednih i građevinskih mašina, prikolica, vučenih mašina i drugih mašina i uređaja i ostali slični proizvodi;
  2. Proizvodi koji sadrže azbest;
  3. Baterije ili akumulatori;
  4. Sva mineralna i sintetička ulja i maziva koja više nisu pogodna za prvobitnu namenu, a naročito korišćena motorna ulja i ulja za menjače, kao i mineralna ulja za podmazivanje, ulja za turbine, hidraulična ulja i ostala mineralna ili sintetička ulja, kao i svako ulje koje nastaje obavljanjem ugostiteljske i turističke delatnosti, u industriji, trgovini i drugim sličnim delatnostima u kojima se priprema više od 50 obroka dnevno, kao i otpadni mulj iz proizvodnje jestivog ulja;
  5. Električni i elektronski proizvodi čiji rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja, kao i proizvodi namenjeni za proizvodnju, prenos i merenje struje i elektromagnetnih polja, za korišćenje kod napona koji ne prelazi 1000 V za naizmeničnu struju i 1500 V za jednosmernu struju;
  6. Vozilo kategorije M1 (motorno vozilo za prevoz putnika – putničko vozilo koje, osim sedišta vozača ima još najviše osam sedišta) ili N1 (motorno vozilo za prevoz tereta ‐ teretno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3,5 t), motorno vozilo sa tri točka, osim motornih tricikala (kategorija L5 ‐ teški tricikl) i njihovi neupotrebljivi ili odbačeni delovi.

Podaci o tome koja privredna društva i preduzetnici nisu ispunili propisanu obavezu dostavljanja izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada za 2013. i 2014. godinu mogu se naći na zvaničnom sajtu Agencije za zaštitu životne.

S obzirom da je primena ove Uredbe obavezujuća, Higia d.o.o. u okviru konsultantskih usluga pruža i usluge vođenja dnevne evidencije i izradu godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada.