DOKUMENTI I ZAKONI

Zakon o upravljanju otpadom

Ovim zakonom uređuju se: vrste i klasifikacija otpada; planiranje upravljanja otpadom; subjekti upravljanja otpadom; odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom; organizovanje upravljanja otpadom; upravljanje posebnim tokovima otpada; uslovi i postupak izdavanja dozvola; prekogranično kretanje otpada; izveštavanje o otpadu i baza po dataka; finansiranje upravljanja otpadom; nadzor, kao i druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom. Upravljanje otpadom je delatnost od opšteg interesa.

VIEW PDF DOWNLOAD PDF

Zakon o transportu opasnog tereta

Ovim zakonom uređuju se ovlaš ćenja državnih organa i specijalizovanih organizacija u transportu opasnog tereta, posebni uslovi pod kojima se obavlja transport opasnog tereta, način obavljanja transporta opasnog tereta, postupci u slučaju vanrednih događaja u transportu opasnog tereta i nadzor nad izvršavanjem ovog zakona u drumskom, železničkom, vazdušnom i vodnom saobraćaju.

VIEW PDF DOWNLOAD PDF

Zakon o zaštiti životne sredine

Ovim zakonom uređuje se integralni sistem zaštite životne sredine kojim se obezbeđuje ostvarivanje prava čoveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini i uravnotežen odnos privrednog razvoja i životne sredine u Republici Srbiji.

VIEW PDF DOWNLOAD PDF

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu

Ovim zakonom uređuju se uslovi zaštite životne sredine koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet, upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, izveštavanje o ambalaži i ambalažnom otpadu, ekonomski instrumenti, kao i druga pitanja od zna čaja za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom.
Odredbe ovog zakona primenjuju se na uvezenu ambalažu, ambalažu koja se proizvodi, odnosno stavlja u promet i sav ambalažni otpad koji je nastao privrednim aktivnostima na teritoriji Republike Srbije, bez obzira na njegovo poreklo, upotrebu i korišćeni ambalažni materijal.

VIEW PDF DOWNLOAD PDF

Zakon o hemikalijama

Ovim zakonom uređuje se integrisano upravljanje hemikalijama, klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija, integralni registar hemikalija i registar hemikalija koje su stavljene u promet, ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija, uvoz i izvoz određenih opasnih hemikalija, dozvole za obavljanje delatnosti prometa i dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija, stavljanje u promet detergenta, sistematsko praćenje hemikalija, dostupnost podataka, nadzor i druga pitanja od značaja za upravljanje hemikalijama.

VIEW PDF DOWNLOAD PDF

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada

Ovim pravilnikom propisuje se: Katalog otpada; lista kategorija otpada (Q lista); lista kategorija opasnog otpada prema njihovoj prirodi ili aktivnosti ko jom se stvaraju (Y lista); lista komponenti otpada koji ga čine opasnim (C lista); lista opasnih karakteristika otpada (H lista); lista postupaka i metoda odlaganja i ponovnog iskorišćenja otpada (D i R lista); granične vrednosti koncentracije opasnih komponenti u otpadu na osnovu kojih se određuju karakteristike otpada; vrste parametara za određivanje fizičko-hemijskih osobina opasnog otpada namenjenog za fizičko-hemijski tretman; vrste parametara za ispitivanje otpada za potrebe termičkog tretmana; vrste parametara za ispitivanje otpada i ispitivanje eluata namenjenog odlaganju; vrste, sadržina i obrazac izveštaja o ispitivanju otpada i način i postupak klasifikacije otpada.

VIEW PDF DOWNLOAD PDF

Pravilnik o listi električnih i elektronskih proizvoda

Ovim pravilnikom propisuje se lista električnih i elektronskih proizvoda, mere zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije, način i postupak u pravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda.

VIEW PDF DOWNLOAD PDF

Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada

Ovim pravilnikom uređuje se način skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada.

VIEW PDF DOWNLOAD PDF

Pravilnik o postupanju sa uređajima koji sadrže PCB

Ovim pravilnikom propisuje se: sadržina, izgled oznake i način označavanja uređaja koji sadrže PCB i prostorije ili postrojenja u kojima su smešteni, kao i dekontaminiranih uređaja; način odlaganja PCB ili PCB otpada, dekontaminacije uređaja koji sadrže PCB i metode ispitivanja sadržaja PCB; sadržina prijave podataka i registra uređaja u upotrebi koji sadrže PCB i PCB otpada; sadržina zahteva za izdavanje dozvole za dekontaminaciju uređaja koji sadrže PCB.

VIEW PDF DOWNLOAD PDF

Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način i postupak upravljanja opasnim otpadom iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita i način upravljanja farmaceutskim otpadom (u daljem tekstu: medicinski otpad), sadržina plana upravljanja otpadom i lista apoteka koje su dužne da preuzimaju neupotrebljive lekove od građana.
Odredbe ovog pravilnika ne primenjuju se na upravljanje radioaktivnim medicinskim ot padom, uključujući i radiofarmaceutike, kao i drugim vrstama medicinskog otpada, čije je upravljanje uređeno posebnim propisima.

VIEW PDF DOWNLOAD PDF

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi, način i postupak upravljanja otpadnim uljima koja su neupotrebljiva za svrhu za koju su prvobitno bila namenjena.
Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na upravljanje otpadnim uljima koja sadrže halogene, polihlorovane bifenile (PCB), polihlorovane terfenile (PCT) ili pentahlorofenole iznad 50 mg/kg ulja.

VIEW PDF DOWNLOAD PDF

Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac Dokumenta o kretanju opasnog otpada, kao i uputstvo za njegovo popunjavanje.

VIEW PDF DOWNLOAD PDF

Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac Dokumenta o kretanju otpada, kao i uputstvo za njegovo popunjavanje.

VIEW PDF DOWNLOAD PDF

Pravilnik o načinu i postupku za upravljanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu

Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak za upravljanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu.

VIEW PDF DOWNLOAD PDF

Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim gumama

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način i postupak upravljanja otpadnim gumama.

VIEW PDF DOWNLOAD PDF

Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada

Ovom uredbom utvrđuju se proizvodi koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrazac dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, način i rokovi dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznici plaćanja naknade, kriterijumi za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade.

VIEW PDF DOWNLOAD PDF