SAVETNIK ZA HEMIKALIJE

Savetnik za hemikalije

Konsalting u oblasti upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima

Ko je Savetnik za hemikalije?

Savetnik za hemikalije je lice sa odgovarajućom stručnom spremom, koje poseduje odgovarajuće znanje potrebno za pravilnu primenu Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidima i propisa donetih na osnovu njih, a koje je prošlo odgovarajuću obuku, položilo stručni ispit i poseduje licencu Savetnika za hemikalije

Ko mora da angažuje Savetnika za hemikalije?

Snabdevač opasnih hemikalija je dužan da zaposli ili honorarno angažuje Savetnika za hemikalije sa kojim će se konsultovati u vezi pravilne primene propisa u oblasti hemikalija i biocidnih proizvoda.

Snabdevač je pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije.

Šta obuhvata poverena usluga Savetnika za hemikalije:

 • Praćenje propisa i obaveštavanje klijenta o izmenama propisa koji se odnose na njega i redovno obaveštavanje o Zakonskim obavezama i eventualnim izmenama u postupanju sa hemikalijama i biocidima
 • Kontrola svih propisanih i dogovorenih poslova u skladu sa Zakonom o hemikalijama i biocidima
 • Izrada dosijea o hemikalijama, kontrola i korekcije potrebne prateće dokumentacije
 • Asistiranje pri upisu i prijavi hemikalija u registar hemikalija, upis biocidnog proizvoda u privremenu listu
 • Izrada, priprema i usaglašavanje svih bezbednosnih listova u skladu sa Zakonom o hemikalijama, njihov prevod i utvrđivanje obaveze dostavljanja liste klijentima
 • Priprema sadržaja etiketa svih opasnih hemikalija i biocidnih proizvoda u skladu sa Zakonom o hemikalijama i Zakonom o biocidima, i kontrola i korekcije postojećih etiketa
 • Vođenje propisanih evidencija i čuvanje evidencija po zahtevu klijenta
 • Kontrola kompletne postojeće dokumentacije, neophodne pri uvozu, skladištenju i trgovini hemikalijama i biocidima u skladu sa Zakonom o hemikalijama i Zakonom o biocidnim proizvodima
 • Kontrola propisanog skladištenja hemikalija i biocida
 • Obezbeđenje stručne pomoći oko pribavljanja potrebnih dozvola za uvoz hemikalija i sprovođenje Zakonom propisanih procedura
 • Konsultacije prema potrebama klijenta i zastupanje klijenta ispred inspekcije nadležne za hemikalije i biocide
 • Saradnja i komunikacija sa nadležnim Ministarstvom
 • Komunikacija sa osobama koje su odgovorne za postupanje sa hemikalijama i biocidima kao i stručno obučavanje zaposlenih kod klijenta za bezbedan rad sa hemikalijama i biocidima
 • Primena odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalija
 • Primena ograničenja i zabrana koje se odnose na hemikalije koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu

Ko ne mora da obezbedi Savetnika za hemikalije?

Savetnika za hemikalije nisu dužni da obezbede:

 • Pravna lice ili preduzetnici koji isključivo stavljaju u promet sirovine za sredstva za zaštitu bilja, lekove i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini, kozmetičke proizvode, hranu, prehrambene aditive i arome i hranu za životinje i aditive za tu hranu;
 • Snabdevači koji stavljaju u promet opasne hemikalija u ukupnoj količini manjoj od 100 kg godišnje;
 • Distributeri opasnih hemikalija koji se isključivo bave maloprodajom.

Šta ako nemam angažovanog Savetnika za hamikalije?

Zakon o hemikalijama propisuje u članu 97, tačka 14, kaznenu odredbu koja se odnosi na nepoštovanje Zakona, u smislu neobezbeđivanja Savetnika za hemikalije. Tako je predviđeno da se novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazni za privredni prestup pravno lice, ako ne obezbedi Savetnika za hemikalije i ako taj Savetnik nema propisanu stručnu spremu i dokaz o položenom ispitu.